Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Udostępnianie informacji

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Wzory dokumentów

 

Udostępnianie informacji o środowisku.

 

Informacje z przeprowadzonych kontroli

 

Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu

 

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność

 

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego

 
(Wersja opublikowana)
Udostępnianie informacji
Sposób udostępniania informacji określa rozdział II Statutu Powiatu Kieleckiego zamieszczony poniżej.


Rozdział II
Jawność działania organów powiatu

§ 18.
1. Działalność organów powiatu jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
- uzyskiwania informacji,
- wstępu na sesje rady,
- wstępu na posiedzenia komisji rady,
- dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych zwanych w statucie „dokumentami publicznymi”.

2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

3. Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działalności:
a/ rady powiatu – przewodniczący rady,
b/ zarządu powiatu – starosta,
c/ powiatowych jednostek organizacyjnych- kierownicy tych jednostek,
d/ służb, inspekcji i straży- kierownicy tych służb, inspekcji i straży.
Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia dysponowania dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej
się do udostępniania.

4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:
a/ organy powiatu,
b/ organy nadzoru i kontroli nad powiatem,
związane z wykonywaniem zadań publicznych.
Udostępnieniu podlegają w szczególności:
- uchwały rady i zarządu,
- wnioski i opinie komisji rady,
- interpelacje i wnioski radnych,
- protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji rady,
- protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej,
- akty nadzoru.

5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy.6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.

7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
a/ bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
b/ wglądu do dokumentów,

8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta dokumentu.
Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniany.

9. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
a/ powszechnej publikacji,
b/ sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
c/ bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

10. Powszechnej publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.

11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych oraz poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentami codziennie w godzinach pracy dysponenta dokumentów w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
- uchwały rady,
- uchwały zarządu,
- protokoły z sesji rady,
- protokoły z posiedzeń komisji rady.

Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek i odpisów.

13. Informacja publiczna jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej/elektronicznej.
Udostępnienie informacji publicznej na pisemny wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni wówczas należy powiadomić o powodach opóźnienia oraz o terminie jej udostępnienia, który nie może przekraczać 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku udzielający informacji powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się w drodze decyzji administracyjnej.

14.Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w sytuacji gdy żądana informacja objęta jest przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ograniczenia dostępu stosuje sie również ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.


15. W przypadku gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez dysponenta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-02-04 13:34:13
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-29 11:11:20
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-29 11:11:25
Przeczytano: 17519 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2004-02-04 13:41:19 (Wersja opublikowana)
Udostępnianie informacji dla petentów