Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Sprawozdawczość Budżetowa 2011

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Sprawozdawczość Budżetowa 2011

(Wersja opublikowana)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:52:42
Zmienił: Małgorzata 2012-07-19 12:52:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:52:57
(Wersja opublikowana)
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:48:18
Zmienił: Małgorzata 2012-07-19 12:48:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:48:33
(Wersja opublikowana)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:44:36
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:44:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:45:09
(Wersja opublikowana)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 32-12-2011 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:41:09
Zmienił: Małgorzata 2012-07-19 12:41:09
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-19 12:41:43
(Wersja opublikowana)
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 13:39:31
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 13:39:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 13:39:52
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 12:38:04
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 12:38:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 12:38:17
(Wersja opublikowana)
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 12:06:11
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 12:06:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 12:07:01
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:58:02
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 11:58:02
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:58:18
(Wersja opublikowana)
Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:49:24
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 11:49:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:49:39
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:35:24
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 11:35:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:35:38
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:32:09
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 11:32:09
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 11:32:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 61/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2011 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 11:34:22
Zmienił: Małgorzata 2012-06-11 11:34:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 11:35:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 113/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Kielecki
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2011-12-02 10:14:36
Zmienił: Wioletta 2011-12-02 10:14:36
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2011-12-02 10:16:44
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 18/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:20:22
Zmienił: Małgorzata 2011-10-27 14:20:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:20:43
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 17/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2011 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:16:27
Zmienił: Małgorzata 2011-10-27 14:16:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:16:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 140/II/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kieleckiego obejmującej lata 2011-2042
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:12:21
Zmienił: Małgorzata 2011-10-27 14:12:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-27 14:12:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 138/II/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2011 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 08:17:32
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 08:17:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 08:17:57
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:15:50
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 11:15:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:16:27
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:08:38
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 11:08:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:09:36
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:00:14
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 11:00:14
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 11:00:38
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 10:49:02
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 10:49:02
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 10:49:28
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 10:29:40
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 10:29:40
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 10:30:01
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-21 12:10:36
Zmienił: Małgorzata 2011-10-21 12:10:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-21 12:11:10
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-21 11:41:45
Zmienił: Małgorzata 2011-10-21 11:41:45
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-21 11:43:35
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:45:53
Zmienił: Małgorzata 2011-10-20 14:45:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:49:03
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:40:18
Zmienił: Małgorzata 2011-10-20 14:40:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:41:30
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:35:55
Zmienił: Małgorzata 2011-10-20 14:35:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-20 14:36:39
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:37:18
Zmienił: Małgorzata 2011-10-19 11:37:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:37:46
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:17:52
Zmienił: Małgorzata 2011-10-19 11:17:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:26:20
(Wersja opublikowana)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:10:43
Zmienił: Małgorzata 2011-10-19 11:10:43
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 11:13:06
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 10:56:24
Zmienił: Małgorzata 2011-10-19 10:56:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 10:57:43
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 10:39:15
Zmienił: Małgorzata 2011-10-19 10:39:15
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-19 10:42:14