Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Rejestry Ewidencje i Archiwa

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Rejestry Ewidencje i Archiwa

Rejestry Ewidencje i Archiwa
(Wersja opublikowana)
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA:

I. KTÓRE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH.

1. Ewidencja gruntów budynków (kopie baz danych).
2. Zbiory danych prowadzone w zakresie zgłaszania i przejmowania do zasobu prac geodezyjnych oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Rejestr osób, których dotyczą wydane decyzje o zmianie, ustaleniu brzmienia i pisowni nazwisk.
4. Ewidencja orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kielcach dotycząca określenia stopnia zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
6. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
7. Ewidencja osób posiadających uprawnienia do szkolenia i kierowania pojazdami.
8. Ewidencja pojazdów.
9. Rejestr uprawnień budowlanych.
10. Ewidencja pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
11. Zezwolenia na przewóz osób.
12. Ewidencja osób korzystających ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
13. Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.
14. Ewidencja kart wędkarskich.
15. Rejestr dzienników budowy na wznawiane roboty budowlane.
16. Rejestr skarg i wniosków.
17. Ewidencja osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej.
18. Ewidencja osób korzystających ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
19. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych.

Udostępnianie danych z tych zbiorów odbywa się na podstawie:
- Instrukcji Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- Zarządzenia wewnętrznego Nr 33/99 Starosty Kieleckiego z dnia 05 października
1999r. w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
- Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach,

II . CENTRALNE REJESTRY KANCELARYJNE:
1. Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego (Rady Powiatu, Zarządu Powiatu).
2. Rejestr skarg i wniosków.
3. Rejestr aktów wewnętrznych.
4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

III. INNE REJESTRY
1. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Rejestr umów i porozumień.
3. Rejestr – „Książka Kontroli”Archiwum Zakładowe i zasób geodezyjny mieści się przy Al. IX Wieków Kielc 3;
25 – 516 Kielce.
Archiwum Zakładowe-Wydziału Komunikacji i Transportu mieści się przy
ul. Malików 150, 25-669 Kielce.
Udostępnianie zasobów archiwalnych odbywa się na podstawie przepisów dotyczących prowadzenia Archiwów oraz instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Dostęp do wszelkich informacji publicznych powiatu, odbywa się na podstawie „Jawności Działania”(Statut Powiatu Kieleckiego, Rozdział II). Prowadzenie i wydawanie zbiorów odbywa się w Starostwie, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Sposób udostępniania informacji o działalności organów powiatu określa Statut Powiatu w rozdziale II:

„II Jawność działania organów powiatu.

§ 18
1. Działalność organów powiatu jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
- uzyskiwanie informacji,
- wstępu na sesję rady,
- wstępu na posiedzenie komisji rady,
- dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych zwanych
w statucie „dokumentami publicznymi”.

2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich jest
każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

3. Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działalności:
a) rady powiatu – przewodniczący rady,
b) zarządu powiatu – starosta
c) powiatowych jednostek organizacyjnych- kierownicy tych jednostek,
d) służb, inspekcji i straży- kierownicy tych służb, inspekcji i straży.
Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia dysponowania dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej
formie przez:
a) powiatów organy powiatu,
b) organy nadzoru i kontroli nad powiatem, związane z wykonywaniem zadań publicznych.
Udostępnieniu podlegają w szczególności:
- uchwały rady i zarządu
- wnioski i opinie komisji rady,
- interpelacje i wnioski radnych,
- protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji rady,
- protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu
Kontroli Skarbowej,
- akty nadzoru.

5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności
wynika z ustawy.

6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu
administracyjnym regulują właściwe przepisy.

7. Udostępnienie dokumentów publicznych do:
a) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
b) wglądu do dokumentów.

8. Informacji do dokumentów publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta
dokumentu.
Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument
jest udostępniony.

9. Dostępu do dokumentów publicznych jest realizowana w formie:
a) powszechnej publikacji,
b) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
c) bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

10. Powszechnej publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.

11. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych
następuje w drodze wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w
pomieszczeniach ogólnie dostępnych oraz poprzez zainstalowanie urządzeń
umożliwiających zapoznanie się z dokumentami codziennie w godzinach pracy
dysponenta dokumentów w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
- uchwały rady,
- uchwały zarządu,
- protokoły z sesji rady,
- protokoły z posiedzeń komisji rady.

Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności
wyznaczonego pracownika.
Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek odpisów.

13.Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których
udostępnienie nie może być dokonywane w formie powszechnej publikacji lub
sukcesywnego udostępnienia.
Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego.
Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem ile środki
techniczne którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób o jaki
wnioskował uprawniony.
Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu
przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego
dysponent decyduje o innej formie udostępnienia podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.

14.Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.
W przypadku nie udostępnienia dokumentów tytułu wyłączenia jawności niektórych
danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę,
która takiego wyłączenia dokonała.

15.W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez
dysponenta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu”.
Wprowadził: Dawid Kędziora 2003-06-30 15:38:53
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-07-04 12:38:51
Zatwierdził: Admin Kedziora 2003-07-09 10:50:49
Przeczytano: 18101 razy.