Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
(Wersja opublikowana)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

tel.(41) 200-16-88
fax (41) 200-16-97

e-mail: pinb@powiat.kielce.pl
www: pinbkielce.prot.pl

Ryszard Zgiep – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz. 872).


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Kielcach


§1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzna i szczegółowy zakres zadań oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

b)Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

§2

Inspektorat działa na podstawie:

1)art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz. 872),

2)odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami – Dz.U. z 1996r. Nr 100 poz. 465, Nr 106 poz. 496 i Nr 146 poz. 680, Dz.U. z 1997r Nr 88 poz. 554, Nr 111 poz. 726 oraz z 1998r Nr 22 poz. 118, Nr 106 poz. 668),

3) niniejszego regulaminu.


§3

Organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego na terenie powiatu kieleckiego jest Powiatowy Inspektor.

§4

Inspektorat jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy obsługujący Powiatowego Inspektora wchodzącą w skład zespolonej administracji powiatowej w powiecie kieleckim.

§5

Inspektorat ma siedzibę w Kielcach,

Adres: 25-516 Kielce Al.IX Wieków Kielc 3
i obejmuje swoim działaniem obszar powiatu kieleckiego.

§6

1)Powiatowy Inspektor jest kierownikiem Inspektoratu za pomocą, którego wykonuje swoje zadania ustawowe i którego pracą kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
2)Powiatowy Inspektor zapewnia warunki do sprawnej organizacji Inspektoratu oraz praworządnego i efektywnego działania, a w szczególności zapewnia:
a)określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy zapewniających ich wykonanie,
b)należyte i terminowe załatwianie spraw,
c)przestrzeganie dyscypliny pracy,
d)realizację własnej polityki kadrowej w Inspektoracie,
e)organizację kontroli wewnętrznej.
3)Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1.działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu kontroli w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
2.postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
3.postępowaniami administracyjnymi,
4.postępowaniami egzekucyjnymi,
5.prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
6.kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
7.zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
8.przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny przy pracy,
9.zagospodarowaniem mienia Inspektoratu.


§7

1)Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1.ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
2.zatwierdzanie planów kontroli,
3.udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowych,
4.wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,
5.udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
6.udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
7.występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
8.zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego.

2)Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
3)Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu,z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w §7 pkt 8 oraz w §8 pkt 2

§8

1)Powiatowy Inspektor podpisuje:
1.decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenie oraz pisma wyrażające finalne stanowiska w rozpatrywanych sprawach
2.akty prawa wewnętrznego
3.występowania i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.występowania kierowane do organów administracji publicznej, organów państwowych
organów organizacji społecznych, organów państwowych, radnych, posłów
i senatorów
5.udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
6.odpowiedzi na skargi i wnioski
2)Pracownicy Inspektoratu przygotowujący projekty pism, decyzji, wystąpień i sprawozdań przedkładanych do podpisu Powiatowemu Inspektorowi parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony i ponoszą przy tym odpowiedzialność za terminowość załatwianych spraw oraz właściwe zastosowanie przepisów prawa proceduralnego i materialnego, a także zgodność przedkładanych projektów pod względem merytorycznym z dokumentami źródłowymi.
3)Pracownicy Inspektoratu prowadzą w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora i w jego imieniu działalność inspekcyjną, postępowania administracyjne, wyjaśniające oraz egzekucyjne zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, podpisując przy tym pisma z zastrzeżeniem §8 pkt 1

§9

W skład Inspektoratu wchodzą;
1)wieloosobowe stanowisko do spraw inspekcji
(SI)
2)wieloosobowe stanowisko do spraw orzecznictwa
(SO)
3)wieloosobowe stanowisko do spraw organizacyjno – administracyjnych (SA)

§10

1)Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
1.prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
2.prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
3.współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie przewidzianym Prawem budowlanym
4.wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
2)Wieloosobowym stanowiskkiem ds. inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez Powiatowego Inspektora
1. Kierujący stanowiskiem:
a)opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1
b)przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji
c)koordynuje pracę pracowników wchodzących w skład stanowiska i nadzoruje prawidłowość przeprowadzania kontroli oraz sporządzania dokumentów kontroli
d)zapewnia prawidłową współpracę z wieloosobowym stanowiskiem ds. orzecznictwa w zakresie terminowości przekazywania dokumentów kontroli.
2.Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik

§11

1)Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa należy szczególności:
1.prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
2.prowadzenie postępowań egzekucyjnych
3.wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
2)Wieloosobowym stanowiskiem ds. orzecznictwa kieruje pracownik wyznaczony przez Powiatowego Inspektora
3)Kierujący stanowiskiem:
a)przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności.
b)koordynuje pracę pracowników wchodzących w skład stanowiska w zakresie równomiernego przydzielania spraw do załatwienia i nadzoruje terminowość załatwiania spraw.
4)Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik

§12

1)Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

1.prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
2.zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
3.gospodarka sprzętowa
4.obsługa sekretariatu
5.prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej
6.wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§13

1)Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1.Ustawy z dnia 16.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.Nr 31 poz 214 z późn. zm.)
2.Ustawy z dnia 18.12.1998r. o służbie cywilnej (Dz.U.Nr 49 poz. 483),
3.Kodeksu Pracy (Dz.U.Z 1998r Nr 21 poz. 94).
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-09-09 09:11:11
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 12:59:20
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 12:59:25
Przeczytano: 25450 razy.